خرید کلایمر

خرید داربست از لحاظ اقتصادی برای کارفرما نمیتواند به صرفه داشته باشد. از طرفی دیگر نگهداری داربست پس از اتمام پروژه و انتقال آن به انبار سخت و در برخی موارد حتی غیرممکن نیز میشود. همه این عوامل باعث میشود که هزینه استفاده از داربست های فلزی به طرز چشمگیری زیاد باشد. از این رو خرید کلایمر مزایای بسیاری نسبت به داربست دارد به طوری که خرید و نگهداری آن بسیار آسان میباشد. همچنین میتوان دستگاه کلایمر را برای مدت مشخصی برای پروژه ای اجاره کرد. همه این موارد میتوانند هزینه نهایی پروژه را به دلیل استفاده از کلایمر به طرز چشمگیری کاهش دهند.

در کل استفاده از کلایمر چه خرید کلایمر و یا اجاره کلایمر نسبت به استفاده از داربست بسیار مقرون به صرفه است و در نهایت هزینه قابل توجهی را در پروژه کاهش میدهد.